Capture.JPG
Cumann Barra na Gaeilge:
Forbairt Ghairmiúil Leanúnach
Áras Pobail Ráth Chairn, Ráth Chairn, Gaeltacht na Mí
12 Márta 2022
CBnaG_2.jpg
CBnaG_5.jpg
CBnaG_4.jpg
CBnaG_1.jpg

An Chéad Bhreithiúnas i nGaeilge i gCúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh

screenshot-2021-03-17-at-150423.png

BREITHIÚNAS NA CÚIRTE
(an Chéad Dlísheomra)
17 Márta 2021
Tarchur chun réamhrialú – Airteagal 288 CFAE – Treoir 2001/82/CE – an cód Comhphobail a bhaineann le táirgí íocshláinte tréidliachta – Airteagail 58, 59 agus 61 – Faisnéis atá le cur ar an bhforphacáistíocht, ar an neasphacáistíocht agus ar bhileoga pacáiste táirgí íocshláinte tréidliachta – Oibleagáid maidir le faisnéis a dhréachtú i dteangacha oifigiúla uile an Bhallstáit ina gcuirtear ar an margadh an táirge – Reachtaíocht náisiúnta lena bhforáiltear do dhréachtú faisnéis i gceann amháin de theangacha oifigiúla an Bhallstáit – Cúirt náisiúnta ag éisteacht caingean lena n‑iarrtar cinneadh nár thrasuigh an Ballstát Treoir 2001/82/CE i gceart agus nach mór do na húdaráis inniúla an dlí náisiúnta a leasú

ALED  ROBERTS

Is mian le Cumann Barra na Gaeilge cuimhne ar Aled Roberts, Coimisinéir Teanga na Breataine Bige, a d’imigh ar shlí na fírinne Dé Luain an 14ú Feabhra. 
 
Anseo tá físeán den agallamh a chuir an Breitheamh Ferriter air i mí na Samhna 2021 ag ócáid de chuid an Chumainn
Comhbhrón lena chéile Llinos agus a chlann mhac Ifan agus Osian
 
Gyda chydymdeimlad dwys yn eich colled trist

 

Comhdháil ar líne Óstaí an Rí ar dheiseanna do chéimithe dlí mar dhlítheangeolaithe leis an AE

1985e3083f2e46078460dea0d8bc4856.jpg

14h00–16h00, Dé hAoine an 5 Márta 2021 ar Zoom 
Tá raidhse deiseanna fostaíochta leis an Aontas Eorpach i réimse na dlítheangeolaíochta. Tá Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh i mbun an tAonad Gaeilge atá acu a mhéadú agus idir seo agus an 31 Nollaig 2021 FOSTÓFAR TIMPEALL 10 DLÍTHEANGEOLAÍ ANN. Ina theannta sin, toisc imeacht na Breataine, is í Éire an tír is mó as a bhfostófar dlítheangeolaithe le Béarla.
Chun post den saghas seo a fháil, is gá anuas ar bheith i do shaoránach den Aontas Eorpach, is gá céim dlí aitheanta NÓ cáilíocht ghairmiúil sa dlí mar abhcóide nó mar aturnae AGUS líofacht sa teanga a mbeidh tú ag aistriú isteach inti (Gaeilge/Béarla), agus in dhá theanga oifigiúla eile de chuid an AE (is féidir Gaeilge nó Béarla a áireamh anseo). Tá pá agus coinníollacha den scoth i gceist mar aon le deiseanna dul le gairm níos taitneamhaí fós leis an AE. 
Reáchtálfaidh Óstaí an Rí comhdháil ar líne 14h00–16h00, Dé hAoine an 5 Márta 2021 ar Zoom maidir le deiseanna fostaíochta mar dhlítheangeolaithe leis an AE. Osclóidh an tOnórach Ann Power, Breitheamh den Chúirt Achomhairc agus Iar–Bhreitheamh den Chúirt Eorpach um Chearta an Duine, an ócáid. Beidh Jack Chambers TD, Aire Stáit na Gaeltachta agus M. Thierry Lefèvre, Ard–Stiúrthóir Ilteangachais Chúirt Bhreithiúnais an AE mar phríomh–chainteoirí na hócáide. Freisin labhróidh Julie O’Farrell, dlítheangeolaí le Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh, mar aon le h–iar–dhlítheangeolaithe agus dlítheangeolaithe reatha eile. 
Le clárú chun freastal ar an gcomhdháil cuir rphost chuig: DCURRAN@KINGSINNS.IE roimh 11h00 Dé hAoine an 5 Márta 2021

An tAontas Eorpach
Glaoch ar Iarratais  Dlítheangeolaithe le Gaeilge

7bc05edfd6735fe3e93dae832149897a.jpg

Chun freastal ar riachtanais na hArd–Stiúrthóireachta Ilteangachais, is mian le Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh i Lucsamburg dlítheangeolaithe le Gaeilge a earcú.

Is iad seo a leanas na dualgais, i measc dualgais eile, a bheidh ar na dlítheangeolaithe: téacsanna dlí a aistriú (go háirithe breithiúnais na Cúirte Breithiúnais agus na Cúirte Ginearálta agus tuairimí de chuid na nAbhcóidí Ginearálta) go Gaeilge ó dhá theanga oifigiúla den Aontas Eorpach ar a laghad, athbhreithniú a dhéanamh ar na haistriúcháin sin, anailís dlí i gcomhar leis na Clárlanna agus na ranna eile den Chúirt Bhreithiúnais agus an téarmaíocht dlí a fhorbairt.

Chun bheith incháilithe chun na dualgais dhúshlánacha sin a chomhlíonadh, ní mór go sásóidh iarrthóirí na bunriachtanais seo a leanas, chomh maith leis na coinníollacha ginearálta is coiteann do na hinstitiúidí uile:

  • Cúrsa oiriúnach sa dlí a bheith críochnaithe acu, i.e. céim iomlán sa dlí arna bronnadh in Éirinn, nó a comhionann, agus/nó a bheith cáilithe mar abhcóide nó aturnae in Éirinn. Féadfar dioplómaí agus cáilíochtaí comhionanna arna mbronnadh sa Ríocht Aontaithe a chur san áireamh freisin.

  • I gcás na n–iarrthóirí a rinne cúrsa trí bliana, ní mór taithí oibre ghairmiúil iomchuí bliana amháin ar a laghad a bheith faighte acu.

  • Gaeilge a bheith ar a dtoil acu.

  • Sáreolas ar an bhFraincis a bheith acu.

  • Sáreolas ar theanga amháin eile de theangacha oifigiúla an Aontais Eorpaigh a bheith acu.

  • Eolas maith ar dhlí AE a bheith acu.

  • Cumas i leith gnáth–theicneolaíocht oifige a bheith acu.

Ba bhuntáiste é eolas ar theangacha oifigiúla eile den Aontas Eorpach agus aon taithí ghairmiúil ábhartha. Is trí scrúdú scríofa agus agallamh a dhéanfar an roghnú deiridh. Is éard a bheidh sa scrúdú ná téacs dlí arna dhréachtú i bhFraincis a aistriú go Gaeilge agus téacs dlí arna dhréachtú i gceann amháin eile de theangacha oifigiúla an Aontais Eorpaigh a aistriú go Gaeilge, de réir rogha an iarrthóra. Ní mór go mbeadh na haistriúcháin de réir an Chaighdeáin Oifigiúil, 2017. Tabharfar cuireadh chun agallaimh do na hiarrthóirí is fearr sna scrúduithe aistriúcháin.

Sula ndéanfar iarrthóir a earcú, ní mór dó nó di scrúdú leighis a dhéanamh go sásúil. Coinníollacha fostaíochta: táirgfear conarthaí sealadacha in–athnuaite do na hiarrthóirí a roghnófar. Déanfar an grád agus tuarastal tosaigh a chinneadh de bhun Choinníollacha Fostaíochta Sheirbhísigh Eile an Aontais de réir nádúr an fholúntais.

Is i Lucsamburg a bheidh an áit oibre, mar a suíonn an Chúirt.

Má tá suim agat san obair dhúshlánach seo, déan iarratas trí thairseach CV Ar Líne AE tríd an nasc seo a LEANÚINT roimh an 15 Aibreán 2021.